Міста-побратими
Обрати сторінку
Регламент міської ради VIII скликання.

                                                                       УКРАЇНА     

МОРШИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА

СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІІ СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ

          РІШЕННЯ   № 20

(зі змінами від 28.09.2021р. № 270, від 26.10.2023 №705)

“22”  грудня 2020 р.                                                                      м.Моршин

Про затвердження Регламенту

Моршинської  міської ради

VIIІ скликання
     Розглянувши запропонований проєкт Регламенту Моршинської  міської ради VIIІ скликання,  враховуючи висновки постійних комісій ради, керуючись ч.1ст. 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в  Україні», Моршинська міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Регламент Моршинської міської ради VIІI скликання, що додається.
  2. Контроль за дотриманням Регламенту покласти на постійну комісію ради з соціально-гуманітарних питань (Фединець Р.І.).

Міський голова                                                          Руслан ІЛЬНИЦЬКИЙ

 

 

 «ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням Моршинської міської ради

            від «22» грудня 2020р. № 20,

зі змінами від 28.09.2021р. № 270,

від19.07.2022 № 433, від 26.10.2023 №705

 

РЕГЛАМЕНТ

МОРШИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

VIIІ СКЛИКАННЯ

 

      Регламент Моршинської міської ради (надалі в тексті – Регламент) розроблений відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад» та  конкретизує порядок діяльності Моршинської міської ради, її посадових осіб, депутатів міської ради VІІI скликання.

    Регламент затверджується рішенням Моршинської міської ради та набуває чинності з часу підписання Моршинським міським головою рішення ради  про його затвердження та діє до моменту затвердження нового Регламенту радою наступного скликання.

    Зміни і доповнення до Регламенту можуть бути внесені рішенням ради за пропозицією міського голови, постійних комісій ради, депутатських фракцій, депутатських груп та депутатів міської ради, в тому числі в зв’язку зі змінами в законодавстві з метою приведення окремих норм Регламенту, якщо вони суперечать цим змінам,  у їх відповідність.

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Моршинська міська рада  є органом місцевого самоврядування, що представляє територіальну громаду міста Моршина, сіл: Баня Лисовицька, Воля- Задеревацька, Верхня Лукавиця, Довге, Долішнє, Горішнє, Задеревач, Лисовичі, Нижня Лукавиця, Пила, Смоляний, Станків, Фалиш та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування.

Стаття 2. Моршинська міська рада діє у відповідності та на підставі Конституції України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, інших законодавчих та нормативних актів.

Стаття 3. Міська рада складається з депутатів, постійних комісій ради секретаря ради та Моршинського міського голови, який головує на засіданнях ради та є головною посадовою особою територіальної громади і здійснює свої повноваження на постійній основі.

Стаття 4.   Міська рада утворює свій виконавчо-розпорядчий орган—виконавчий комітет та інші виконавчі органи, самостійно встановлює структуру виконавчих органів ради, загальну чисельність апарату ради, виконавчих органів, витрат на їх утримання. Порядок утворення виконавчого комітету міської ради, формування його складу, повноваження і порядок організації роботи виконавчого комітету визначаються Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та Регламентом виконавчого комітету Моршинської міської ради.

Стаття 5. Моршинська міська рада є юридичною особою, має гербові печатки, рахунки в установах банків та органах казначейства.

 Стаття 6. Міська рада та її виконавчі органи проводять свою роботу відкрито і гласно,  систематично інформують населення про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання.

Стаття 7. Міська рада вирішує всі віднесені до її відання законодавством України питання на сесіях. В період між сесіями міської ради виконавчий комітет правоможний вирішувати  питання, що належать до повноваження міської ради, за винятком тих питань, які вирішуються виключно місцевим референдумом або радою відповідно до Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні ”.

Стаття 8. Виключно на пленарних засіданнях ради розглядаються і вирішуються  питання, визначені ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, а також питання присвоєння звання “Почесний громадянин м.Моршин”. Рада також може розглядати будь-які інші питання політичного, економічного і соціально-культурного значення, віднесені законодавством до її компетенції.

Стаття 9. Робота ради та її виконавчих органів, їх діловодство ведеться українською мовою.

Стаття 10. Організаційно – технічне забезпечення діяльності ради та депутатського корпусу покладається на секретаря ради та виконавчі органи ради. 

ІІ. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ПРОЄКТІВ РІШЕНЬ РАДИ

Стаття 11. Питання на розгляд міської ради вносяться Моршинським міським головою,  постійними комісіями, депутатами, виконавчим комітетом.

Стаття 12. Матеріали з питань, внесених на розгляд ради,  доповіді, співдоповіді і проєкти рішень готуються секретарем ради, постійними комісіями, депутатами міської ради,  виконавчими органами ради, їх посадовими особами. 

Стаття 13. Проєкти рішень міської ради повинні бути оприлюднені  для ознайомлення шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Моршинської міської ради в розділі «Проєкти рішень міської ради.» .    

    Проєкт рішення ради та його електронна версія, матеріали (документи), що стосуються проєкту рішення, підготовленого депутатом,  постійною комісією ради, депутатською фракцією чи групою, разом з супровідним листом подаються  міському голові, реєструються у міській раді та оприлюднюються на офіційному веб-сайті Моршинської міської  ради в розділі «Проєкти рішень міської ради» з дотриманням вимог законодавства України щодо захисту персональних даних та з дотриманням вимог Закону України “Про доступ до публічної інформації”.

Стаття 14. Проєкт рішення, складається з мотивувальної та резолютивної частин. В мотивувальній частині вказується мета прийняття рішення, статті, назви законодавчих та нормативно-правових актів, які є підставою для прийняття такого рішення. Законодавчі та нормативно-правові акти вказуються в наступній послідовності: спочатку стаття Конституції, наступним стаття закону(законів в лапках через кому), акти Президента України, акти Кабінету Міністрів України, міністерств чи відомств, розпорядження чи доручення голови Львівської облдержадміністрації, розпорядження Моршинського міського голови, номер рішення Моршинської міської ради. При цьому вказуються повні назви документів, дата їх прийняття та їх номер. В резолютивній частині вказуються завдання, спрямовані на досягнення мети; виконавців, терміни і способи виконання; пункти про втрату чинності, зміни до попереднього рішення, відомості про особу, чи комісію, відповідальну за контроль(крім рішень, які після реалізації вичерпують свою дію фактом їх виконання).

Проєкт, підготовлений депутатом, групою депутатів, депутатською фракцією, секретарем ради, виконавчими органами ради чи їх посадовою особою для розгляду на пленарному засіданні ради, оформляється документально в паперовому вигляді формату А4 та повинен відповідати наступним вимогам:

– вгорі проекту рішення  праворуч слово «ПРОЄКТ» шрифтом Times New Roman 16; в наступному рядку прописними напівжирними буквами українського алфавіту шрифтом Times New Roman  16 розміру  розміщується напис «МОРШИНСЬКА МІСЬКА РАДА”; нижче вказується напівжирними порядковий номер сесії римськими числами та прописними  буквами українського алфавіту шрифтом Times New Roman  14 розміру слово «СЕСІЯ», вказується номер скликання та слово «СКЛИКАННЯ»; в наступному рядку через інтервал 10 pt посередині розміщується прописними напівжирними буквами українського алфавіту шрифтом Times New Roman  16 розміру  напис «РІШЕННЯ»;

– через інтервал 14 pt в наступному рядку ліворуч вказується в лапках число, через пробіл назва місяця та вказується рік проведення сесії. Навпроти, з правої сторони вказується місце проведення сесії «м.Моршин». Через 1-2 інтервали 14 pt в наступному рядку ліворуч вказується назва проєкту рішення звичайними напівжирними буквами українського алфавіту шрифтом Times New Roman  14 розміру. Через 1-2 інтервали 14 pt звичайними буквами українського алфавіту шрифтом Times New Roman  14 розміру.  Нижче мотивувальної частини через 1-2 інтервали 14 pt посередині вказується слово «ВИРІШИЛА:» напівжирними прописними  буквами українського алфавіту шрифтом Times New Roman  14 розміру та ставиться двокрапка;

– нижче через 1-2 інтервали 14 pt розміщується резолютивна частина проєкту рішення, зміст якої  вказується звичайними буквами українського алфавіту шрифтом Times New Roman  14 розміру. Якщо резолютивна частина складається з більш ніж одного пункту, то відповідні пункти нумеруються арабськими цифрами на початку речення, а відповідні пронумеровані пункти резолютивної частини вказуються кожен з наступного рядка послідовно;

– вкінці документа вказується напівжирними буквами українського алфавіту шрифтом Times New Roman  14 розміру ліворуч назва посади – «міський голова», а в тому ж рядку праворуч його ім’я та прописними буквами прізвище (зразок проєкту рішення додається);

– на зворотній стороні проєкт рішення візується автором (авторами) шляхом скріплення особистим підписом та вказується (вказуються) прізвище та ініціали. Крім цього, завізований депутатом, групою депутатів, депутатською фракцією, секретарем ради чи іншою посадовою особою ради, виконавчими органами ради проєкт рішення погоджується заступником міського голови, який відповідно до функціональних обов’язків курує відповідну галузь, начальником відповідного управління чи відділу, начальником юридичного відділу, а в разі їх відсутності особою, що виконує обов’язки відповідного заступника міського голови, начальника відповідного управління чи відділу та начальника юридичного відділу. 

          Всі проєкти рішення обов’язково візуються уповноваженим з питань запобігання та виявлення корупції. В разі незгоди відповідних посадових осіб зі змістом чи окремими положеннями поданого для погодження депутатом,  групою депутатів, депутатською фракцією, секретарем ради чи іншою посадовою особою ради, виконавчими органами ради проєкту рішення, посадові особи вказують підстави незгоди та долучають їх до проєкту рішення, засвідчуючи своїм підписом та вказують дату.

Стаття 15. Не погоджені відповідно до норм Регламенту проєкти рішень, а також проєкти рішень, не подані попередньо для ознайомлення депутатам та не оприлюднені на сайті міської ради до порядку денного сесії ради не включаються та на пленарному засіданні ради не розглядаються.

          У випадку, якщо проєкт рішення, який відповідає вимогам Регламенту, був поданий на розгляд постійних комісій, але комісії його не розглянули, такий проєкт рішення включають до порядку денного сесії ради. 

ІІІ. СКЛИКАННЯ СЕСІЙ РАДИ 

Стаття 16. Сесія міської ради скликається міським головою в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. При скликанні сесій Моршинський міський голова, або особа, яка виконує його обов’язки у випадках, визначених чинним законодавством, керується планом роботи міської ради, який затверджується радою. Сесія повинна бути також скликана за  пропозицією не менше  як однієї третини депутатів. Для скликання сесії на вимогу  не менше  як однієї третини депутатів поточного скликання Моршинському міському голові подається письмове повідомлення про скликання позачергової сесії, в якому вказується необхідність скликання такої сесії, питання, які пропонується винести на розгляд позачергової сесії. Письмове повідомлення повинно бути засвідчене підписами не менше як однієї третини депутатів поточного скликання. Разом з повідомленням про скликання позачергової сесії також подаються міському голові проєкти рішень з питань, які пропонуються на розгляд позачергової сесії.

Стаття 17. У разі немотивованої відмови Моршинського міського голови або його неможливості скликати сесію ради, сесія скликається секретарем міської ради.

В цьому випадку сесія скликається:

– за дорученням Моршинського міського голови;

– якщо Моршинський міський голова без поважних причин не скликав сесію у двотижневий термін за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради;

– якщо сесія не скликається Моршинським міським головою на протязі кварталу.

Стаття 18. У разі, якщо Моршинський міський голова або секретар ради у двотижневий термін не скликають сесію на вимогу не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради, сесія може бути скликана депутатами ради, які становлять не менш як одну третину складу. В такому випадку повідомлення про скликання сесії, засвідчене підписами депутатів, які ініціюють скликання позачергової сесії,  розміщується на стенді на майдані.

Стаття 19. Сесія скликається шляхом видачі розпорядження Моршинського міського голови про скликання сесії ради. Розпорядження Моршинського міського голови про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів Моршинської міськради та мешканців Моршина  не пізніше як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках не пізніше як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які пропонуються внести на розгляд ради. У разі неможливості Моршинським міським головою скликати сесію ради, розпорядження про скликання сесії підписує секретар ради. Розпорядження Моршинського міського голови про скликання сесії скріплюється гербовою печаткою Моршинської міської ради. Розпорядження реєструється в журналі реєстрації розпоряджень міського голови з загальних питань з присвоєнням порядкового номеру та зберігається в секретаря ради.

          Розпорядження про скликання сесії міської ради оприлюднюється в приміщенні Моршинської міської ради, на офіційному веб-сайті Моршинської міської ради. Розпорядження про скликання сесії Моршинської міської ради може  також оприлюднюватись  в ЗМІ, соціальних мережах на інформаційних стендах. 

Стаття 20. Про скликання сесії кожен депутат повідомляється індивідуально секретарем ради, або іншою за його дорученням особою у спосіб, визначений депутатами: шляхом повідомлення телефонограмою на номер контактного телефону, наданого депутатом секретарю ради; шляхом надсилання повідомлення на вказану депутатом адресу його електронної поштової скриньки; з допомогою застосунку VoIP Viber.

Стаття 21. Виготовлення матеріалів, друкування і розмноження проєктів, доповідей, рішень, запрошень відповідної сесії ради здійснює секретар  ради. 

  1. IV. ПРОВЕДЕННЯ СЕСІЙ РАДИ

Стаття 22. Міська рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради та засідань постійних депутатських комісій. Початком сесії вважається оприлюднення розпорядження міського голови про скликання сесії, а її завершенням – повідомлення міського голови про закриття сесії на пленарному засіданні сесії ради. Сесії проводяться гласно.

Стаття 23. При проведенні пленарних засідань сесії ради проводиться реєстрація депутатів. В день проведення пленарного засідання ради в реєстраційній відомості навпроти свого прізвища, власного імені та по батькові  депутат своїм особистим підписом реєструється. Реєстрація депутатів проводиться  до початку роботи пленарного засідання сесії ради.  Після закриття сесії секретар ради робить відмітку про відсутність на сесії у відповідному  рядочку напроти прізвищ тих депутатів, які були відсутні  на пленарному засіданні ради.

Стаття 24. Сесію міської ради відкриває, веде та головує на пленарних засіданнях Моршинський міський голова, а в разі неможливості або відмови – секретар ради, а в випадках їх відмови – один з депутатів за рішенням ради.  При відкритті сесії головуючий повідомляє номер сесії, номер скликання та підставу скликання сесії, про кількість присутніх на сесії депутатів, а також про запрошених на сесію осіб, які не є депутатами міської ради.      

Стаття 25.уПри відкритті сесії та після її закриття в залі засідань ради звучить Державний Гімн України. Після виконання Державного Гімну України присутні на сесії депутати можуть читати  молитву.

Стаття 26.На засіданнях ради можуть бути присутніми громадяни, службові особи, запрошені міським головою гості. Громадяни, які виявили бажання бути присутніми на сесії, перебувають в залі засідань міської ради при умові дотримання вимог цього Регламенту.

      Місця для депутатів ради відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на засіданні сесії ради, і не можуть бути зайняті іншими особами, які не є депутатами Моршинської міської ради поточного скликання.

    Особи, присутні на засіданнях ради та її органів, повинні утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні та не порушувати порядок. У разі порушення порядку, їх, після попередження головуючого, а у разі грубого порушення – негайно, за розпорядженням головуючого на засіданні, може бути випроваджено з приміщення, де відбувається засідання.

    У разі, коли промовець не володіє українською мовою, він має право виступати іншою мовою. При цьому переклад українською або іншою, зрозумілою для депутатів мовою організовується промовцем, а у разі, коли промовець запрошений на засідання радою – апаратом ради.

   Не допускається залишати депутатами пленарне засідання ради без попереднього узгодження з головуючим.

Стаття 27. Відсутність депутата на засіданнях ради та її органів, до яких його обрано, допускається лише з поважних причин(відпустка, відрядження за місцем основної роботи, тимчасове увільнення від роботи у зв’язку з хворобою, виконання депутатом у  час проведення пленарного засідання ради доручень ради або її органів, якщо про такі доручення ними було прийнято відповідні рішення). Про відсутність депутата з зазначених підстав раду повідомляє секретар ради.

   Якщо депутат не може прибути вчасно на засідання, то про це він має заздалегідь повідомити головуючого чи секретаря ради до початку пленарного засідання ради.

Стаття 28. На час пленарних засідань ради в залі, де проходить засідання, встановлюються Державний прапор України та хоругва (прапор) громади. Під час пленарного засідання ради можуть проводитись відео/аудіо запис та пряма аудіо/відеотрансляція у спосіб, що не перешкоджає роботі депутатів.

Стаття 29. У разі відсутності необхідної кількості депутатів для визначення правоможності засідань міської ради (кворуму), головуючий оголошує засідання таким, що не відбулося та повідомляє про дату, час та місце проведення наступного пленарного засідання.

Стаття 30.  Для підрахунку голосів, з числа присутніх на пленарному засіданні сесії ради депутатів, відкритим  голосуванням обирається лічильна комісія.

Стаття 31.   Головуючий і секретар міської ради забезпечують дотримання встановленого порядку ведення сесії та оформлення протоколу сесії у відповідності з цим Регламентом.

Головуючий на сесії:

– оголошує питання, що вносяться на розгляд ради;

– оголошує доповідача, надає слово для доповідей, співдоповідей і виступів, стежить за дотриманням Регламенту;

– оголошує запити, що надійшли від депутатів;

– оголошує особисті заяви і довідки, що надійшли в письмовій формі;

 – ставить питання на голосування і оголошує результати голосування;

 – оголошує перерви і закінчення роботи сесії;

 – підписує протокол сесії.

Секретар ради  веде протокол засідання, а у випадку відсутності головуючого головує на пленарному засіданні сесії ради.

Стаття 32. Лічильна комісія обирає голову комісії, проводить підрахунок голосів депутатів, які проголосували “за”, “проти” проєкту рішення, або таких, що “утримались” чи “не брали участі в голосуванні” та вголос повідомляє результати голосування у випадках відсутності можливості використання для встановлення результатів голосування електронної системи поіменного голосування.

   При визначенні волевиявлення депутатів щодо запропонованого до затвердження проєкту рішення проводиться поіменне або таємне голосування.        З процедурних питань, в разі відсутності можливості використання для встановлення результатів голосування електронної системи поіменного голосування, проводиться відкрите голосування підняттям  депутатом руки.

Стаття 33. Таємне голосування обов’язково проводиться у випадках обрання на посаду та звільнення з посади секретаря ради; прийняття   рішення    щодо    дострокового    припинення повноважень  Моршинського міського  голови; в інших випадках, визначених законодавством України. Таємне голосування здійснюється за допомогою бюлетенів для таємного голосування. Бюлетень для таємного голосування виготовляється за формою, затвердженою лічильною комісією. Час, місце і тривалість проведення таємного голосування, а також порядок організації голосування встановлюються лічильною комісією.  Лічильна комісія перед початком голосування формує список зареєстрованих депутатів та з використанням виборчої скриньки для проведення голосування забезпечує процедуру таємного голосування. Для проведення таємного голосування кожному депутату Моршинської міської ради бюлетень видається членом лічильної комісії за підготовленим реєстром депутатів Моршинської міської ради, про що в реєстрі депутат Моршинської міської ради розписується. Після закінчення голосування лічильна комісія проводить підрахунок голосів і складає протокол голосування. Протокол підписують всі присутні члени лічильної комісії. У разі незгоди будь-кого з членів лічильної комісії з протоколом він у письмовій формі викладає свою окрему думку, яка додається до протоколу і оголошується на пленарному засіданні. Про результати таємного голосування голова лічильної комісії або визначений комісією доповідач доповідає на пленарному засіданні, відповідає на запитання депутатів. У разі виявлення лічильною комісією порушення порядку голосування результати цього голосування оголошуються недійсними. Про порушення лічильна комісія доповідає Моршинській міській раді, яка приймає процедурне рішення щодо розслідування факту порушення і наслідків голосування (рішення про проведення повторного голосування).     

Стаття 34. Пленарні засідання сесії проводяться, як правило, у четвер протягом одного дня і починаються, як правило, о 11 годині, а закінчуються не пізніше 18 години. При необхідності головуючий оголошує перерви чи продовження роботи у визначений час. У вихідні дні пленарні засідання ради, як правило, не проводяться.

     Питання, внесені на розгляд сесії міської ради і порядок роботи оголошуються  головуючим. Порядок денний сесії і порядок розгляду питань, включених до порядку денного, затверджуються міською радою шляхом відкритого голосування і не оформляються окремим рішенням, а тільки фіксуються у протоколі сесії.

    Депутат міської ради вправі вносити свої зауваження і пропозиції до порядку денного сесії та порядку обговорення внесених на розгляд ради питань, які ставляться головуючим на голосування. В разі наявності в депутата конфлікту інтересів з питань, які пропонуються до включення до порядку денного, перед затвердженням порядку денного депутат зобов’язаний повідомити про наявність конфлікту інтересів. Про відповідне повідомлення депутата секретарем ради вноситься запис в протокол відповідного пленарного засідання сесії ради.

Стаття 35. Як правило, тривалість доповіді на сесії не повинна перевищувати тридцять хвилин, співдоповідь – десять хвилин, для відповідей на запитання – до п’ятнадцяти  хвилин, виступів в обговоренні-до п’яти хвилин. Головуючий на сесії зі згоди депутатів може продовжити встановлений для виступу час.

Стаття 36.  Обговорення на сесії питань порядку денного може бути припинене тільки за рішенням міської ради. Після припинення обговорення проєкту рішення ради перед голосуванням доповідач та співдоповідачі мають право на заключне слово до трьох хвилин кожний. Депутат міської ради, якому не було надано слово для виступу в зв’язку з припиненням дебатів, може передати секретарю ради письмовий текст свого виступу, який додається до протоколу сесії.

Стаття 37. З метою забезпечення всебічного обговорення питань та вивчення пропозицій і рекомендацій постійних комісій і депутатів міська рада може прийняти рішення про перерву в роботі засідання для вивчення  внесених пропозицій.

Стаття 38. На засіданні ради промовець не повинен вживати образливі висловлювання, непристойні та лайливі слова, закликати до незаконних і насильницьких дій. Головуючий на засіданні має право попередити промовця про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припинити його виступ, а у разі повторного порушення – позбавити його права виступу на даному засіданні.

Стаття 39.  Під час пленарного засідання Моршинської міської ради виступи депутатів головуючий не перериває, не коментує, за винятком випадків, якщо депутат виступає не з обговорюваного питання або виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, або перевищує встановлений для виступу час, допускає образливі висловлювання, непристойні та лайливі вислови на адресу осіб, організацій, установ чи держави, закликає до незаконних і насильницьких дій. Якщо депутат (промовець) виступає не з обговорюваного питання, або виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, або перевищує встановлений для виступу час, головуючий після попередження припиняє виступ депутата(промовця). У разі грубого порушення депутатами чи присутніми на пленарному засіданні особами дисципліни або створенні перешкод у проведенні засідання головуючий на засіданні може оголосити перерву або закрити пленарне засідання.

     Під час засідання ради депутати не повинні заважати промовцям і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйманню виступу (вигуками, оплесками, вставанням тощо).

Стаття 40. Особи, депутати, що перебувають у приміщенні, де проводиться сесія, перед початком її роботи повинні відключити мобільні телефони та інші звуковідтворюючі пристрої або перевести їх дію у беззвучний режим роботи.   

Стаття 41. Значне порушення депутатом даного Регламенту і загальноприйнятих норм моралі та етики може бути підставою для позбавлення радою його права брати участь у подальшій роботі засідання. Рішення дисциплінарного характеру приймається радою як процедурне. У випадку його прийняття депутат зобов’язаний  залишити зал засідань. 

Стаття 42. Депутат міської ради з питань надання слова для виступу звертається до головуючого і має право на виступ в порядку черговості.

     Процедурними є питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на засіданні ради та приймаються одною третиною від загальної кількості обраних депутатів і оформляються тільки протокольно.

Стаття 43. Письмові заяви і довідки, внесені на сесії депутатами міської ради в залежності від їх змісту, оголошуються головуючим в ході її роботи або вкінці засідання. Для усних заяв і довідок слово надається, як правило, вкінці пленарного  засідання міської ради але не більше 3 хвилин на кожного промовця в різному. Депутати оголошують в різному повідомлення, депутатські запитання, інформують про важливе раду, але з приводу цих повідомлень чи виступів в різному рішення радою не приймаються.

Стаття 44. Сесія не може бути закрита, якщо рада не визначилась щодо всіх питань порядку денного та не прийняла рішень внаслідок розгляду цих питань. Питання, не розглянуті на поточному пленарному засіданні, підлягають розгляду на наступному пленарному засіданні у визначеній послідовності. Перед закриттям пленарного засідання головуючий на засіданні уточнює час проведення наступного засідання ради.

V.ПРОТОКОЛ СЕСІЇ  РАДИ 

Стаття 45. На кожному пленарному засіданні сесії міської ради секретарем ради ведеться протокол, який повинен містити:

– найменування ради, порядковий номер скликання сесії, дату, час і місце 

   проведення сесії,  час її початку і закінчення;

– загальне число депутатів ради, кількість присутніх депутатів, прізвища  

   запрошених та присутніх осіб на пленарному засіданні сесії;

– прізвище головуючого і секретаря ради;

– депутатів, що вносили пропозиції щодо кандидатур до складу лічильної комісії;

– склад лічильної комісії;

– порядок денний;

– прізвища виступаючих депутатів та короткий виклад їх виступів;

– прізвища, назви посад доповідачів та короткий виклад їх виступів;

– результати голосування;

– запити депутатів, відповіді;

– прийняті радою рішення.

До протоколу сесії додаються:

– тексти доповідей і співдоповідей;

– тексти виступів депутатів, які не взяли участь в дебатах у зв’язку з припиненням обговорення питань;

– список присутніх на пленарному засіданні сесії депутатів міської ради.

   Протокол пленарного засідання сесії Моршинської міської ради оформляється секретарем ради не пізніше, ніж в десятиденний термін з дня пленарного засідання ради, підписується головуючим, секретарем ради та скріплюється гербовою печаткою ради.

          У випадках відсутності на пленарному засіданні ради Моршинського міського голови та головування на пленарному засіданні ради секретаря ради, протокол відповідного пленарного засідання оформляє та підписує депутат, обраний шляхом відкритого голосування депутатами секретарем сесії з числа присутніх на пленарному засіданні депутатів.

          Відповідальність за правильність записів в протоколі та своєчасного його оформлення покладається на секретаря ради, а у випадках головування на пленарному засіданні ради секретаря ради на секретаря сесії відповідного пленарного засідання сесії.

  1. VI. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ РАДИ

Стаття 46. Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та ненормативні акти у формі рішень. Результати голосування оформляються протокольно. Результатом голосування, в разі відсутності можливості використання для встановлення результатів голосування електронної системи поіменного голосування, вважається оприлюднення головою лічильної комісії, обраної на пленарному засіданні сесії ради, чисельної кількості депутатів, які під час голосування особисто вказали своє волевиявлення «за»,  «проти», «утримались» чи “не брали участі в голосуванні”. В разі оголошення депутатом сумніву щодо правдивості оприлюднених головою лічильної комісії результатів голосування щодо винесеного на голосування проєкту рішення,  яке ставилось головуючим на голосування, одразу після оголошення результатів головуючий зобов’язаний поставити на голосування питання про повернення до процедури голосування щодо запропонованого проєкту рішення. Якщо за повернення до голосування щодо запропонованого проєкту рішення  проголосувало 1/3  від загальної кількості обраних депутатів ради, попередньо оголошені результати щодо винесеного на голосування проєкту рішення,  вважаються такими, що втратили чинність, а проєкт рішення повторно виноситься на голосування. Якщо за повернення до голосування щодо запропонованого проєкту рішення  проголосувало менше, ніж 1/3 від загальної кількості обраних депутатів ради, попередньо оголошені результати голосування головою лічильної комісії вважаються результатом голосування щодо поставленого на голосування проєкту рішення.

Стаття 47.  Голосування при затвердженні рішення міської ради проводиться по пунктах, розділах або в цілому за підготовлений і обговорений радою проєкт рішення.

Стаття 48. Голосування з питань порядку денного може здійснюватися з використанням системи електронного поіменного голосування. В разі використання для визначення при голосуванні волевиявлення депутатів електронної системи поіменного голосування, таке голосування відбувається відповідно до затвердженого радою Порядку голосування з використанням електронної системи  поіменного голосування.

Стаття 49.Рішення міської ради підписуються особою, яка головувала на пленарному засіданні сесії ради, на якому це рішення було прийняте та скріплюються гербовою печаткою Моршинської міської ради. В разі виявлення опечатки, неточності, помилки, що підтверджуються наявними документами, на підставі яких було прийнято рішення,  рішення оформлюється з виправленням виявленої помилки, неточності чи опечатки.

           Додатки до рішення засвідчуються підписом секретаря ради з дотриманням вимог Інструкції з діловодства в Моршинській міській раді та скріплюються гербовою печаткою Моршинської міської ради.

      Рада не може приймати рішення, які суперечать Конституції України, чинним законам України, ратифікованим міжнародним договорам та  цьому Регламенту

          Рішення міської ради у п’ятиденний термін з моменту прийняття може бути зупинене Моршинським міським головою і внесене на повторний розгляд ради з обґрунтуванням зауважень. В разі відмови Моршинського міського голови підписати прийняте радою рішення, Моршинський міський голова видає розпорядження про відмову підписати рішення, вказує мотиви та цим же розпорядженням скликає позачергову сесію, на розгляд якої повторно виносить заветоване рішення. Розпорядження Моршинського міського голови про відмову підписати рішення в день його підпису оприлюднюється в приміщенні Моршинської міської ради, на офіційному веб-сайті Моршинської міської ради, на стенді на майдані та повідомляється індивідуально кожного депутата.

Стаття 50.  Рада зобов’язана у двотижневий термін з моменту оприлюднення розпорядження Моршинського міського голови про відмову підписання прийнятого радою рішення повторно розглянути своє рішення.

    Якщо рада відхилила зауваження Моршинського міського голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами депутатів від загального складу ради, воно набирає чинності і підписується Моршинським міським головою.

Стаття 51.  Прийнятому та підписаному головуючим на пленарному засіданні ради рішенню міської ради присвоюється порядковий номер. Нумерація рішень починається від рішення І сесії відповідного скликання і нумерується арабськими числами відповідно  №1, №2 і т.д. в порядку зростання.

Стаття 52. Рішення міської ради набирають чинності і вступають в дію з моменту їх підписання особою, яка головувала на пленарному засіданні сесії, якщо самим рішенням не встановлено іншого терміну набрання чинності.

Стаття 53. Рішення міської ради або належним чином завірені їх копії направляються відповідним організаціям, службовим особам, яких стосується це рішення і доводяться до відома депутатів і населення не пізніше, як в 10-денний термін після їх прийняття. Рішення Моршинської міської ради оприлюднюються  на офіційному веб-сайті Моршинської міської ради та доводяться до відома населення депутатами міської ради під час зустрічей з виборцями.

       Копія  рішення Моршинської міської ради засвідчується відповідно до вимог Інструкції з діловодства Моршинської міської ради.

VIІ. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ РІШЕНЬ  РАДИ.

Стаття 54.уКонтроль за виконанням рішень міської ради забезпечують Моршинський міський голова, посадові особи, виконавчі органи ради, постійні комісії ради і депутати міської ради в залежності від того, на кого відповідний контроль було покладено радою і зазначено про це в самому рішенні.

Стаття 55.уРішення, прийняті радою є обов’язковими для виконання всіма розташованими на території ради підприємствами, установами та організаціями, а також громадянами.

Стаття 56.уРішення міської ради, яке суперечить Конституції, Законам визнається незаконним в судовому порядку.

VІІІ. РОЗГЛЯД ЗАПИТІВ, ДЕПУТАТСЬКИХ ЗАПИТАНЬ ТА ЗВЕРНЕНЬ.

Стаття 57.уДепутати міської ради мають право на пленарному засіданні сесії звернутися з запитом до Моршинського міського голови, виконавчого комітету, керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради; до керівників підприємств, організацій та установ, розташованих на території ради, незалежно від форм власності.

   Депутатський запит – це підтримана більшістю депутатів Моршинської міської ради вимога депутата Моршинської міської ради до посадових осіб Моршинської міської ради і її виконавчих органів, Моршинського міського голови, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на території Моршинської громади.

    Депутатський запит може бути внесений депутатом Моршинської міської ради або групою депутатів попередньо або перед пленарним засіданням Моршинської міської ради у письмовій формі. Моршинська міська рада може зобов’язати відповідний орган подати у встановлений нею термін звіт про виконання рішення по запиту депутата Моршинської міської ради.              У  

     Депутатський запит може бути поданий, як в зв’язку з внесеними на розгляд ради питаннями, так і з інших питань, незалежно від порядку денного сесії. Депутатський запит, в разі підтримки більшості депутатів ради, включається в порядок денний сесії, або при обговоренні, затвердженні, або в процесі засідання шляхом голосування. Депутатський запит оголошується депутатом, або представником групи чи головуючим, який доводить текст запиту до відповідного органу або посадової особи, до яких адресовано  запит.

Стаття 58. Депутатське звернення – викладена в письмовій формі вимога  депутата  Моршинської міської  ради з питань,  пов’язаних з його депутатською діяльністю,  до  місцевих  органів   виконавчої   влади,   органів  місцевого самоврядування та їх посадових осіб,  а також керівників правоохоронних та контролюючих органів,  підприємств,  установ  та організацій   незалежно   від  форми  власності,  розташованих  на території Моршинської міської ради, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз’яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

          Офіційні запити, звернення та листи депутати оформляють з використанням  бланку, зразок якого є додатком до цього Регламенту, які підписуються ними власноручно та відповідають наступним вимогам:

у верхній частині  посередині розміщується прописними  буквами українського алфавіту шрифтом Times New Roman  12 розміру  напис «ДЕПУТАТ МОРШИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»; нижче вказується курсивом напівжирними буквами українського алфавіту шрифтом Times New Roman  18 розміру  прізвище, ім’я та по-батькові депутата та розміщується лінія;

під лінією курсивом  буквами українського алфавіту шрифтом Times New Roman  10 розміру  вказуються контакти депутата (поштова адреса депутата, його контактні телефони, адреса електронної поштової скриньки, власного веб-сайту, акаунту в соціальній мережі та інша інформація) для зв’язку з депутатом;

в наступному рядку через 1-2 інтервали 10 pt ліворуч вказується дата та порядковий номер вихідного документу; навпроти, з правої сторони вказується адресат, якому адресований документ. Посередині вказується назва документа, його зміст; в кінці документа вказується прізвище  та ініціали депутата, його особистий підпис (зразок бланку додається). В лівому нижньому куті, нижче  прізвища, ініціалів та особистого підпису  шрифтом Times New Roman  10 розміру можуть вказуватись прізвище, ім’я та контактний телефон помічника-консультанта депутата міськради, якщо він готував таке звернення.        

  1. IX. ДЕПУТАТСЬКІ ГРУПИ ТА ФРАКЦІЇ

Стаття 59. Депутати міської ради можуть об’єднуватись у депутатські групи та фракції на основі єдності поглядів або партійного членства чисельністю не менше трьох депутатів. До складу депутатських фракцій можуть входити також позапартійні депутати міської ради, які підтримують політичну спрямованість фракцій.  

            Порядок вступу до фракції та виходу з неї визначається самою фракцією. Депутат міської ради може входити до складу лише однієї фракції. Рішення про об’єднання депутатів у фракцію чи групу доводиться до відома депутатів міської ради головуючим на пленарному засіданні ради.

    З метою реєстрації депутатської групи чи фракції, уповноважена особа від групи чи фракції, подає Моршинському міському голові подання про утворення депутатської групи чи фракції, в якому міститься назва групи чи фракції, а також відомості про персональний склад, партійну належність депутатів-членів групи чи фракції, прізвище керівника фракції та протокол зборів депутатів, на яких було прийнято рішення утворити відповідну фракцію чи депутатську групу.

     Моршинський міський голова, або інша особа, яка головує на пленарному засіданні сесії ради оголошує на найближчому пленарному засіданні ради про утворення депутатської групи чи фракції та оголошує її склад. З моменту оголошення головуючим на пленарному засіданні ради повідомлення про утворення депутатської фракції чи групи така депутатська фракція чи група вважається зареєстрованою.

   Інформаційні матеріали про депутатську групу чи фракцію після її реєстрації поширюються уповноваженими особами серед депутатів. Про зміни в складі депутатських фракцій чи груп обов’язково повідомляється Моршинського міського голову керівником відповідної фракції чи групи письмово. Члени депутатських груп чи фракцій, в разі виходу за власним бажанням з їх складу, письмово повідомляють про це  Моршинського міського голову в триденний термін.

    У разі, коли склад депутатської фракції чи групи стає меншим від встановленої, вона вважається розпущеною, про що Моршинський міський голова, або інша особа, яка головує на пленарному засіданні сесії ради інформує депутатів на найближчому засіданні ради.

      Організація діяльності депутатських фракцій чи груп покладається на їх голів.

Стаття 60. Депутатські фракції та  групи мають право:

– попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;

–  на виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради;

–  об’єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості  в раді чи опозиції;

– здійснювати інші права, передбачені Законами України. 

 Х. Особливості організації та проведення сесій міської ради в умовах надзвичайних ситуацій та надзвичайного стану

Стаття 61.В умовах запровадження надзвичайної ситуації або надзвичайного стану, спричинених спалахами епідемій та пандемій, запровадження правового режиму воєнного стану, що створюють загрозу життю і здоров’ю значних верств населення та введення такого стану відповідно до законодавства на всій території України або окремих територіях, з міркувань безпеки на період дії правового режиму воєнного стану (на період дії правового режиму надзвичайної ситуації; для термінового усунення наслідків надзвичайних ситуацій; з метою забезпечення безпеки депутатів та працівників ради, у зв’язку із руйнуванням приміщення ради; через відсутність бомбосховища, яким можуть скористатися депутати та працівники ради під час пленарного засідання (в разі оголошення  повітряної тривоги) пленарні засідання міської ради, засідання постійних депутатських комісій можуть проводитись дистанційно в режимі відео/аудіо конференцій.

На засідання ради у дистанційному режимі як правило виносяться питання про організацію заходів з усунення наслідків надзвичайних ситуацій, забезпечення функціонування інфраструктури громади.

У дистанційному режимі не розглядаються питання, що передбачені пунктами 4 і 16 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування» та потребують таємного голосування, а також питання спрямовані на відчуження та передачу в оренду майна територіальної громади та її комунальних підприємств, що не пов’язані із реалізацією заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та заходів правового режиму воєнного стану.

Стаття 62.Про проведення сесії в режимі відео/аудіо конференцій вказується в розпорядженні Моршинського міського голови про скликання відповідної сесії та доводиться до відома депутатів ради секретарем ради.

Стаття 63.При проведенні сесії в режимі відео/аудіо конференцій частина депутатів може фізично перебувати у приміщенні, в якому перебуває головуючий та секретар ради. Не менше одного з присутніх в приміщенні, в якому перебуває головуючий, депутатів включають до складу лічильної комісії.

Для ідентифікації, під час відеозв’язку, учасники засідання підписують себе в програмі своїм ім’ям та прізвищем та забезпечують трансляцію свого зображення під час виступів та голосування.  Результати голосування депутата без відеозв’язку не зараховуються.

Рішення, прийняті на дистанційному засіданні ради, набувають чинності після їх підписання Моршинським міським головою (а у випадку головування секретаря ради-секретарем ради) та оприлюднюються у загальному порядку.

В окремих випадках, в період дії правового режиму воєнного стану з міркувань безпеки окремі рішення, прийняті на дистанційному засіданні, оприлюднюються шляхом вивішування протягом 2 днів на дошці оголошень в приміщенні міської ради.

Стаття 64.Технічне забезпечення проведення сесії в режимі відео/аудіо конференцій здійснюють виконавчі органи міської ради, а засідань постійних комісій ради в режимі відео/аудіо конференцій  здійснюють члени відповідних комісій.

Проведення пленарних засідань сесії ради,  засідань постійних комісій ради в режимі відео/аудіо конференцій здійснюються з застосуванням програм Zoom, Viber, Google Meet та ін., які забезпечують відео та аудіофіксацію учасників та здійснення відеозапису дистанційного засідання. Відеозапис дистанційного пленарного засідання сесії є невід’ємною частиною протоколу дистанційного засідання сесії ради.

Стаття 65.Рішення про проведення засідання постійної комісії ради в режимі відео/аудіо конференції приймає голова відповідної комісії, який завчасно повідомляє про проведення такої комісії членів відповідної комісії та секретаря ради.

Стаття 66. В разі проведення пленарного засідання ради  в режимі відео/аудіо конференції, встановлення результатів поіменного голосування депутатами здійснюється лічильною комісією без застосування електронної системи поіменного голосування. 

Секретар  ради                                                     Микола Воєвода

                                                                          

Додаток 1 до Регламенту

Моршинської міської ради

Стрийського району Львівської області

VIIІ скликання 

                                     

ЗРАЗОК                                                                                                                                          ПРОЄКТ

МОРШИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ІІ СЕСІЯ   VІІІ  СКЛИКАННЯ

 

   РІШЕННЯ № ___

 

“30” листопада  2020р.                                                                    м.Моршин         

 

Про затвердження Положення про

порядок та умови  надання грошової 

допомоги з міського бюджету

м.Моршина 

З метою соціального захисту малозабезпечених жителів Моршинської громади (пенсіонерів, інвалідів, вдів, осіб похилого віку, багатодітних матерів, дітей-сиріт і таких, що позбавлені батьківського піклування, безробітних), відповідно до ст.144 Конституції України, ст.25, 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  Моршинська міська рада

 

                                                    В И Р І Ш И Л А:

  1. Затвердити Положення про порядок та умови надання грошової        допомоги  жителів Моршинської громади з бюджету міської ради, що  додається.
  2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію ради з соціально-гуманітарних питань (Фединець Р.І.).

 

 Міський голова                                                          Руслан  ІЛЬНИЦЬКИЙ  

  

Підготували:

депутат міськради _______________ Воєвода М.В.

депутат міськради __________________ Мельник О.В.

Погоджено: 

Перший заступник міського голови

____________________ Янків Ю.Я.

Начальник фінуправління

_____________________Мельничук І.А. 

Начальник юридичного відділу

____________________   Гульчій І.А.

Головний спеціаліст юридичного відділу,

уповноважений з питань запобігання

та виявлення корупції

___________________С.Семків

Додаток 2 до Регламенту

Моршинської міської ради

  Стрийського району Львівської області

VIIІ скликання               

 ЗРАЗОК                ДЕПУТАТ  МОРШИНСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ 

Воєвода Микола Васильович

_____________________________________________________________________________________

          вул. Івана Франка, 9/97, м.Моршин, Стрийський район, Львівська обл., 82482,

            тел.(03260) 6-10-13, моб. 0370672144, email:vovoda.kolya@ukr.net , www. voyevoda.io.ua                                

                                           

від 21.11.2020р. № _____

на № ________від ______                                                                                      

                                                          Начальнику Моринської поліцейської станції  Стийського  відділу поліції 

ГУ НПУ у Львівській області Здоровому Н.М.

 вул. Привокзальна, 54, м.Моршин

 

 

 

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ

    З метою об’єктивного розгляду питання щодо незаконної торгівлі алкогольними напоями в магазині “Дивак” (ФОП Синійніс О.К.),  прошу Вас у порядку, передбаченому ст.13 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» у визначений законом термін надати інформацію про вжиття заходів щодо припинення здійснення незаконної торгівлі алкогольними напоями.

 депутат міської ради                                                             Микола Воєвода

Осип Пеньковатий

(067)8901234