Міста-побратими
Обрати сторінку

Регламент

УКРАЇНА

МОРШИНСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІІ СЕСІЯ VІІ ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 10

від “19” листопада 2015 р. м .Моршин

Про затвердження Регламенту

Моршинської міської ради

VII скликання

Розглянувши запропонований проект Регламенту Моршинської міської ради VII скликаннявраховуючи висновки постійних комісій ради, керуючись ч.1ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Моршинська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Регламент Моршинської міської ради VII скликання, що додається.

2. Контроль за дотриманням Регламенту покласти на постійну комісію ради з соціально-гуманітарних питань (Крук В.М.).

Міський голова                                                                 Руслан ІЛЬНИЦЬКИЙ

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням Моршинської міської ради

від «19» листопада 2015р. № 10,

із змінами від 28.01.2016р. № 75

РЕГЛАМЕНТ

МОРШИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

VII СКЛИКАННЯ

Регламент Моршинської міської ради (надалі в тексті – Регламент) розроблений відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад» та конкретизує порядок діяльності Моршинської міської ради, її посадових осіб, депутатів міської ради VІI скликання.

Регламент затверджується рішенням міської ради та набуває чинності з часу підписання міським головою рішення ради про його затвердження та діє до моменту затвердження нового Регламенту радою наступного скликання.

Зміни і доповнення до Регламенту можуть бути внесені рішенням ради за пропозицією міського голови, постійних комісій ради, депутатських фракцій, депутатських груп та депутатів міської ради, в тому числі в зв’язку зі змінами в законодавстві з метою приведення окремих норм Регламенту, якщо вони суперечать цим змінам, у їх відповідність.

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Моршинська міська рада є органом місцевого самоврядування, що представляє територіальну громаду міста Моршина та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування.

Стаття 2. Моршинська міська рада діє у відповідності та на підставі Конституції України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, інших законодавчих та нормативних актів.

Стаття 3. Міська рада складається з депутатів, постійних комісій ради та міського голови, який головує на засіданнях ради та є головною посадовою особою територіальної громади міста Моршина і здійснює свої повноваження на постійній основі.

Стаття 4. Міська рада утворює свій виконавчо-розпорядчий орган—виконавчий комітет та інші виконавчі органи, самостійно встановлює структуру виконавчих органів ради, загальну чисельність апарату ради, виконавчих органів,витрат на їх утримання. Виконавчий комітет підзвітний і підконтрольний міській раді. Міський голова очолює виконавчий комітет ради, головує на його засіданнях. Порядок утворення виконавчого комітету міської ради, формування його складу, повноваження і порядок організації роботи виконавчого комітету визначаються Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та Регламентом виконавчого комітету Моршинської міської ради.

Стаття 5. Моршинська міська рада та її виконавчий комітет є юридичними особами, мають гербові печатки, рахунки в установах банків.

Стаття 6. Міська рада та її виконавчі органи проводять свою роботу відкрито і гласно, систематично інформують населення про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання.

Стаття 7. Міська рада вирішує всі віднесені до її відання законодавством України питання на сесіях. В період між сесіями міської ради виконавчий комітет правомочний вирішувати питання, що належать до повноваження міської ради, за винятком тих питань, які вирішуються виключно місцевим референдумом або радою відповідно до Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні ”.

Стаття 8. Виключно на пленарних засіданнях ради розглядаються і вирішуються питання, визначені ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, а також питання присвоєння звання “Почесний громадянин м.Моршин”. Рада також може винести на свій розгляд будь-які інші питання політичного, економічного і соціально-культурного значення, віднесені законодавством до її компетенції.

Стаття 9. Робота ради та її виконавчих органів, їх діловодство ведеться українською мовою.

Стаття 10. Організаційно – технічне забезпечення діяльності ради та депутатського корпусу покладається на секретаря ради та виконавчі органи ради.

ІІ. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ПРОЕКТІВ РІШЕНЬ РАДИ

Стаття 11. Питання на розгляд сесії міської ради вносяться Моршинським міським головою, постійними комісіями, депутатами, виконавчим комітетом.

Стаття 12. Матеріали з питань, внесених на розгляд ради, доповіді, співдоповіді і проекти рішень готуються секретарем ради, постійними комісіями, депутатами міської ради, виконавчими органами ради.

Стаття 13. Проекти рішень міської ради повинні бути оприлюднені для ознайомлення шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Моршинської міської ради в розділі «Проекти рішень міської ради.»

Проект рішення ради та його електронна версія, матеріали (документи), що стосуються проекту рішення, підготовленого депутатом, постійною комісією ради, депутатською фракцією чи групою, подаються міському голові, реєструються у міській раді не пізніше як за 21 календарний день до відкриття чергової сесії та оприлюднюються не пізніше одного робочого дня після реєстрації на офіційному веб-сайті Моршинської міської ради в розділі «Проекти рішень міської ради» з дотриманням вимог законодавства України щодо захисту персональних даних.

Стаття 14. Проект рішення, підготовлений депутатом, групою депутатів, депутатською фракцією, секретарем ради чи іншою посадовою особою ради, виконавчими органами ради для розгляду на пленарному засіданні ради, оформляється документально в паперовому вигляді формату А4 та повинен відповідати наступним вимогам:

– вгорі проекту рішення посередині розміщується прописними напівжирними буквами українського алфавіту шрифтом Times New Roman 13 розміру напис «УКРАЇНА» а праворуч слово «ПРОЕКТ» шрифтом Times New Roman 16в наступному рядку прописними буквами українського алфавіту шрифтом Times New Roman 16 розміру розміщується напис «МОРШИНСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»; нижче вказується напівжирними порядковий номер сесії римськими числами та прописними буквами українського алфавіту шрифтом Times New Roman 14 розміру слово «СЕСІЯ», вказується номер скликання та слова «ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ»; в наступному рядку через інтервал 10 pt посередині розміщується прописними напівжирними буквами українського алфавіту шрифтом Times New Roman 16 розміру напис «РІШЕННЯ»;

– через інтервал 14 pt в наступному рядку ліворуч вказується в лапках число, через пробіл назва місяця та вказується рік проведення сесії. Навпроти, з правої сторони вказується місце проведення сесії «м.Моршин». Через 1-2 інтервали 14 pt в наступному рядку ліворуч вказується назва проекту рішення звичайними напівжирними буквами українського алфавіту шрифтом Times New Roman 14 розміру. Через 1-2 інтервали 14 pt звичайними буквами українського алфавіту шрифтом Times New Roman 14 розміру в мотивувальній частині вказується мета прийняття рішення, статті, назви законодавчих та нормативно-правових актів, які є підставою для прийняття такого рішення. Законодавчі та нормативно-правові акти вказуються в наступній послідовності: спочатку стаття Конституції, наступним стаття закону(законів в лапках через кому), акти Президента України, акти Кабінету Міністрів України, міністерств чи відомств, розпорядження чи доручення голови Львівської облдержадміністрації, розпорядження Моршинського міського голови, номер рішення Моршинської міської ради. При цьому вказуються повні назви документів, дата їх прийняття та їх номер. Нижче мотивувальної частини через 1-2 інтервали 14 pt посередині вказується слово «ВИРІШИЛА:» напівжирними прописними буквами українського алфавіту шрифтом Times New Roman 14 розміру та ставиться двокрапка;

– нижче через 1-2 інтервали 14 pt розміщується резолютивна частина проекту рішення, зміст якої вказується звичайними буквами українського алфавіту шрифтом Times New Roman 14 розміру. Якщо резолютивна частина складається з більш ніж одного пункту, то відповідні пункти нумеруються арабськими цифрами на початку речення, а відповідні пронумеровані пункти резолютивної частини вказуються кожен з наступного рядка послідовно;

– вкінці документа вказується напівжирними буквами українського алфавіту шрифтом Times New Roman 14 розміру ліворуч назва посади – «міський голова», а в тому ж рядку праворуч його ім’я та прописними буквами прізвище (зразок проекту рішення додається);

– на зворотній стороні проект рішення візується автором (авторами) шляхом скріплення особистим підписом та вказується (вказуються) прізвище та ініціали. Крім цього, завізований депутатом, групою депутатів, депутатською фракцією, секретарем ради чи іншою посадовою особою ради, виконавчими органами ради проект рішення погоджується заступником міського голови, який відповідно до функціональних обов’язків курує відповідну галузь, начальником відповідного управління чи відділу та начальником юридичного відділу, а в разі їх відсутності особою, що виконує обов’язки відповідного заступника міського голови, начальника відповідного управління чи відділу та начальника юридичного відділу протягом двох днів з часу представлення проекту рішення для погодження. В разі незгоди відповідних посадових осіб зі змістом чи окремими положеннями поданого для погодження депутатом, групою депутатів, депутатською фракцією, секретарем ради чи іншою посадовою особою ради, виконавчими органами ради проекту рішення, посадові особи вказують підстави незгоди та долучають їх до проекту рішення, засвідчуючи своїм підписом та вказують дату.

Стаття 15. Якщо проект рішення, підготовлений депутатом, групою депутатів, депутатською фракцією, секретарем ради чи іншою посадовою особою ради, виконавчими органами ради стосується питання регулювання земельних відносин на території міста Моршина, такий проект рішення також може візувати за згодою керівник Держгеокадастру у Стрийському районі, або особа, яка виконує його обов’язки.

Стаття 16. Не погоджені відповідно до норм Регламенту проекти рішень, а також проекти рішень, не подані попередньо на розгляд постійних комісій ради до порядку денного сесії ради не включаються та на пленарному засіданні ради не розглядаються. У випадку, якщо проект рішення, який відповідає вимогам Регламенту, був поданий на розгляд постійних комісій, але комісії його не розглянули, такий проект рішення може бути включеним до порядку денного сесії та винесеним на розгляд пленарного засідання сесії ради.

ІІІ. СКЛИКАННЯ СЕСІЙ РАДИ

Стаття 17Сесія міської ради скликається міським головою в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. При скликанні сесій міський голова, або особа, яка виконує його обов’язки у випадках, визначених чинним законодавством, керується планом роботи міської ради, який затверджується радою. Сесія повинна бути також скликана за пропозицією не менше як однієї третини депутатів. Для скликання сесії на вимогу не менше як однієї третини депутатів поточного скликання міському голові подається письмове повідомлення про скликання позачергової сесії, в якому вказується необхідність скликання такої сесії, питання, які пропонується винести на розгляд позачергової сесії. Письмове повідомлення повинно бути засвідчене підписами не менше як однієї третини депутатів поточного скликання. Разом з повідомленням про скликання позачергової сесії також подаються міському голові проекти рішень з питань, які пропонуються на розгляд позачергової сесії.

Стаття 18. У разі немотивованої відмови міського голови або неможливості його скликати сесію ради, сесія скликається секретарем міської ради.

В цьому випадку сесія скликається:

– за дорученням міського голови;

– якщо міський голова без поважних причин не скликав сесію у двотижневий термін за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради;

– якщо сесія не скликається міським головою на протязі кварталу.

Стаття 19. У разі, якщо міський голова або секретар ради у двотижневий термін не скликають сесію на вимогу не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради, сесія може бути скликана депутатами ради, які становлять не менш як одну третину складу. В такому випадку повідомлення про скликання сесії, засвідчене підписами депутатів, які ініціюють скликання позачергової сесії, розміщується на стенді на майдані.

Стаття 20. Сесія скликається шляхом видачі розпорядження міського голови про скликання сесії ради.Розпорядження міського голови про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів Моршинської міськради та мешканців Моршина не пізніше як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках не пізніше як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачаються внести на розгляд ради. У разі неможливості міським головою скликати сесію ради, розпорядження про скликання сесії підписує секретар ради. Розпорядження міського голови про скликання сесії скріплюється гербовою печаткою Моршинської міської ради. Розпорядження реєструється в журналі реєстрації розпоряджень міського голови з загальних питань з присвоєнням порядкового номеру та зберігається в секретаря ради.

Розпорядження про скликання сесії міської ради оприлюднюється на стенді на майдані, в приміщенні Моршинської міської ради. Текст розпорядження про скликання сесії розміщується також на офіційному веб-сайті Моршинської міської ради. Повідомлення про скликання сесії Моршинської міської ради може оприлюднюватись в ЗМІ.

Стаття 21. Про скликання сесії індивідуально повідомляється депутата секретарем ради, або іншою за його дорученням особою, шляхом повідомлення телефонограмою на номер контактного телефону, наданого депутатом секретарю ради. Також про скликання сесії, за бажанням депутата, його повідомляють шляхом надсилання повідомлення на вказану депутатом адресу його електронної поштової скриньки.

Стаття 22. Матеріально – технічне забезпечення підготовки сесії міської ради (виготовлення матеріалів, друкування і розмноження проектів, доповідей, рішень, запрошень) здійснює відділ організаційно-кадрової роботи ради.

IVПРОВЕДЕННЯ СЕСІЙ РАДИ

Стаття 23. Міська рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради та засідань постійних депутатських комісій. Початком сесії вважається оприлюднення розпорядження міського голови про скликання сесії, а її завершенням – повідомлення міського голови про закриття сесії на пленарному засіданні сесії ради. Сесії проводяться гласно. Рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.

Стаття 24. При проведенні пленарних засідань сесії ради проводиться реєстрація депутатів. В журналі відвідування депутатами сесій міської ради, який зберігається у секретаря ради, в день проведення пленарного засідання ради навпроти свого прізвища у стовпчику таблиці журналу, де вказана дата проведення сесії ради, депутат своїм особистим підписом реєструється. Реєстрація депутатів проводиться до початку роботи пленарного засідання сесії ради. Після закриття сесії секретар ради робить відмітку про відсутність на сесії у відповідному стовпчику таблиці журналу навпроти прізвищ тих депутатів, які були відсутні станом на момент закінчення пленарного засідання ради.

Стаття 25. Сесію міської ради відкриває, веде та головує на пленарних засіданнях міський голова, а в разі неможливості або відмови – секретар ради, а в випадках їх відмови – один з депутатів за рішенням ради. При відкритті сесії головуючий повідомляє номер сесії, номер скликання та підставу скликання сесії, про кількість присутніх та відсутніх на сесії депутатів із зазначенням причин неявки, а також про запрошених на сесію осіб, які не є депутатами міської ради.

Стаття 26.уПри відкритті сесії та після її закриття в залі засідань ради звучить Державний Гімн України. Після виконання Державного Гімну України присутні на сесії депутати можуть читати молитву. Депутати, які не виявляють бажання молитися, в цей час поводяться тихо, не заважають депутатам молитись.

На засіданнях ради можуть бути присутніми громадяни, гості, службові особи, запрошені міським головою. Громадяни, проекти рішень щодо заяв яких розглядаються на засіданні сесії, повинні попередньо особисто подати заяву Моршинському міському голові або особі, яка виконує його обов’язки, про бажання бути присутнім на сесії та подати до закінчення робочого дня, що передує пленарному засіданню сесії ради.

На пленарному засіданні сесії ради громадяни, які попередньо подали заяви Моршинському міському голові або особі, яка виконує його обов’язки, про присутність на сесії, можуть бути присутніми тільки при розгляді проекту рішення щодо їх заяви. При проведенні голосування щодо проекту рішення по заяві громадянина – заявника, він повинен на час голосування покинути зал засідань. Після голосування щодо проекту рішення по заяві громадянина, головуючий повинен оголосити заявнику про результати голосування. Громадяни, які виявили бажання бути присутніми на сесії, питання яких не розглядаються на сесії і які подали відповідну заяву про присутність на сесії, перебувають в залі засідань міської ради при умові дотримання вимог цього Реламенту.

Місця для депутатів ради відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на засіданні сесії ради, і не можуть бути зайняті іншими особами, які не є депутатами Моршинської міської ради поточного скликання.

Місця для депутатів знаходяться в залі засідань міської ради праворуч, відносно столу президії і відділені від місця для запрошених килимовим покриттям, який умовно розділяє зал засідань на дві частини. Місця для запрошених (інших осіб) знаходяться ліворуч в залі засідань відносно столу президії.

Депутати та запрошені на сесію міської ради можуть одержувати від секретаря ради проекти рішень міської ради по внесених на її розгляд питаннях.

Особи, присутні на засіданнях ради та її органів, повинні утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні та не порушувати порядок. У разі порушення порядку, їх, після попередження головуючого, а у разі грубого порушення – негайно, за розпорядженням головуючого на засіданні, може бути випроваджено з приміщення, де відбувається засідання.

У разі, коли промовець не володіє українською мовою, він має право виступати іншою мовою. При цьому переклад українською або іншою, зрозумілою для депутатів мовою організовується виступаючим, а у разі, коли виступаючий запрошений на засідання радою – апаратом ради.

Не допускається залишати депутатами пленарне засідання ради без попереднього узгодження з головуючим.

Стаття 27. Відсутність депутата на засіданнях ради та її органів, до яких його обрано, допускається лише з поважних причин. Підставою для відсутності депутата на засіданнях ради чи її органів, які проводяться згідно з планом роботи ради, є виконання депутатом у цей же час доручень ради або її органів, якщо про такі доручення ними було прийнято відповідні рішення. Про відсутність депутата з зазначених підстав раду повідомляє секретар ради.

За звичайних умов поважною причиною для відсутності депутата є його відпустка, відрядження за місцем основної роботи, тимчасове увільнення від роботи у зв’язку з хворобою, доглядом за дитиною та іншими обставинами, коли згідно з законодавством працівник має право на тимчасову відпустку.

Якщо хтось із депутатів не може прибути вчасно на засідання, то про це він має повідомити головуючого не пізніше як за добу до початку пленарного засідання.

У випадку відсутності депутата по поважній причині, депутат попередньо ознайомлюється з проектами рішень, які пропонуються на затвердження сесії ради та залишає заяву в якій може вказати, як він би голосував за проекти рішень, винесених на розгляд ради та мотиви свого волевиявлення.

Стаття 28. На час пленарних засідань ради в залі, де проходить засідання, встановлюються Державний прапор України та міська хоругва (прапор).

Стаття 29. У разі відсутності необхідної кількості депутатів для визначення правомочності засідань міської ради (кворуму), головуючий оголошує засідання таким, що не відбулося та повідомляє про дату, час та місце проведення наступного пленарного засідання.

Стаття 30Для ведення сесії за пропозицією головуючого з числа присутніх на пленарному засіданні сесії ради депутатів обираються робочі органи сесії: секретар сесії для ведення протоколу та лічильна комісія для підрахунку голосів. Секретар сесії та лічильна комісія обираються відкритим голосуванням.

Стаття 31Головуючий і секретар сесії міської ради забезпечують дотримання встановленого порядку ведення сесії та оформлення протоколу сесії у відповідності з даним Регламентом.

Головуючий на сесії:

– оголошує питання, що вносяться на розгляд ради;

– надає слово для доповідей, співдоповідей і виступів, стежить за дотриманням Регламенту;

– оголошує запити, що надійшли від депутатів;

– оголошує особисті заяви і довідки, що надійшли в письмовій формі;

– ставить питання на голосування і оголошує результати голосування;

– оголошує перерви і закінчення роботи сесії;

– підписує протокол сесії.

Секретар сесії веде протокол засідання, а у випадку відсутності головуючого головує на пленарному засіданні сесії ради.

Стаття 32. При визначенні волевиявлення депутатів щодо запропонованого до затвердження проекту рішення проводиться відкрите поіменне, а у випадках, визначених чинним законодавством, таємне голосування. Депутати здійснюють своє волевиявлення шляхом голосування “за” запропонований проект рішення, “проти” запропонованого проекту рішення, або “утримуються” від прийняття такого проекту рішення. Для визначення результатів поіменного голосування голова лічильної комісії здійснює фіксацію результату голосування наступним чином: після пропозиції головуючого на пленарному засіданні сесії про голосування голова лічильної комісії називає в алфавітному порядку прізвища присутніх на пленарному засіданні депутатів ради, а депутат, чиє прізвище назвав голова лічильної комісії вголос вказує своє волевиявлення: “за”, “проти” або “утримався”. Голова лічильної комісії заносить озвучені депутатами їх волевиявлення щодо кожного проекту рішення в таблицю, підготовлену секретарем ради або особою, яка виконує його обов’язки, шляхом проставляння позначень в клітинці таблиці, де вказане прізвище, ініціали депутата та відповідний проект рішення: “З”- якщо депутат проголосував “за”, “П”- якщо депутат проголосував “проти”, “У” – якщо депутат “утримався”, “В”- якщо депутат відсутній під час голосування. В крайньому правому стовпчику таблиці вказується загальний результат голосування щодо запропонованого проекту рішення, який оприлюднюється головою лічильної комісії. Якщо таблиця розміщена на декількох сторінках, то кожна сторінка нумерується і в лівому нижньому кутку таблиці вказуться прізвища та ініціали членів лічильної комісії та їх особисті підписи. Після закриття сесії голова лічильної комісії заповнену таблицю результатів поіменного голосування з підписами членів комісії передає секретарю ради, який оприлюднює результати поіменного голосування на сайті Моршинської міської ради в день проведення сесії. Таблиця є невід’ємною частиною протоколу відповідної сесії.

Стаття 33Таємне голосування обов’язково проводиться у випадках обрання на посаду та звільнення з посади секретаря радиприйняття рішення щодо дострокового припинення повноважень Моршинського міського головив інших випадках, визначених законодавством України. Таємне голосування здійснюється за допомогою бюлетенів для таємного голосування. Бюлетень для таємного голосування виготовляється за формою, затвердженою лічильною комісією. Час, місце і тривалість проведення таємного голосування, а також порядок організації голосування встановлюються лічильною комісією, яка створюється Моршинською міською радою на час проведення сесії. Лічильна комісія перед початком голосування:

– отримує від секретаря Моршинської міської ради список зареєстрованих депутатів та скриньку для проведення голосування;

– забезпечує процедуру таємного голосування. Для проведення таємного голосування кожному депутату Моршинської міської ради бюлетень видається членом лічильної комісії за підготовленим реєстром депутатів Моршинської міської ради, про що в реєстрі депутат Моршинської міської ради розписується. Після закінчення голосування лічильна комісія проводить підрахунок голосів і складає протокол голосування. Протокол підписують всі присутні члени лічильної комісії. У разі незгоди будь-кого з членів лічильної комісії з протоколом він у письмовій формі викладає свою окрему думку, яка додається до протоколу і оголошується на пленарному засіданні. Про результати таємного голосування голова лічильної комісії або визначений комісією доповідач доповідає на пленарному засіданні, відповідає на запитання депутатів. У разі виявлення лічильною комісією порушення порядку голосування результати цього голосування оголошуються недійсними. Про порушення лічильна комісія доповідає Моршинській міській раді, яка приймає процедурне рішення щодо розслідування факту порушення і наслідків голосування (рішення про проведення повторного голосування). Якщо Моршинською міською радою не буде прийнято рішення про переголосування, проведення нових виборів або повторного голосування, головуючий на засіданні оголошує на підставі доповіді лічильної комісії прийняте за результатами таємного голосування рішення, яке у разі необхідності оформляється як відповідний акт Моршинської міської ради без додаткового голосування.

Стаття 34Пленарні засідання сесії проводяться, як правило, у четвер протягом одного дня і починаються, як правило, о 10 годині, а закінчуються не пізніше 18 години. При необхідності сесія ради, за пропозицією головуючого, може прийняти процедурне рішення про оголошення перерв чи продовження роботи у визначений час.У вихідні дні пленарні засідання ради, як правило, не проводяться.

Питання, внесені на розгляд сесії міської ради і порядок роботи оголошуються головуючим. Порядок денний сесії і порядок розгляду питань, включених до порядку денного, затверджуються міською радою шляхом відкритого голосування і не оформляються окремим рішенням, а тільки фіксуються у протоколі сесії.

Депутат міської ради вправі вносити свої зауваження і пропозиції до порядку денного сесії та порядку обговорення внесених на розгляд ради питань, які ставляться головуючим на голосування.

Стаття 35. Час для доповідей, співдоповідей і заключного слова встановлюється міською радою за погодженням з доповідачами і співдоповідачами з врахуванням затвердженого порядку денного і створення депутатами необхідних умов для глибокого і усестороннього розгляду питань на сесії міської ради. Як правило, тривалість доповіді на сесії не повинна перевищувати тридцять хвилин, співдоповідь – десять хвилин, для відповідей на запитання – до п’ятнадцяти хвилин. Головуючий на сесії зі згоди депутатів може продовжити встановлений для виступу час.

Стаття 36Обговорення на сесії питань порядку денного може бути припинене тільки за рішенням міської ради.Після припинення обговорення проекту рішення ради перед голосуванням доповідач та співдоповідачі мають право на заключне слово до п’яти хвилин кожнийДепутат міської ради, якому не було надано слово для виступу в зв’язкуз припиненням дебатів, може передати секретарю сесії письмовий текст свого виступу, який додається до протоколу сесії.

Стаття 37. З метою забезпечення усестороннього обговорення питань та вивчення пропозицій і рекомендацій постійних комісій і депутатів міська рада може прийняти рішення про перерву в роботі засідання для вивчення внесених пропозицій.

Стаття 38. На засіданні ради промовець не повинен вживати образливі висловлювання, непристойні та лайливі слова, закликати до незаконних і насильницьких дій. Головуючий на засіданні має право попередити промовця про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припинити його виступ, а у разі повторного порушення – позбавити його права виступу на даному засіданні. Якщо головуючий на засіданні звертається до промовця, останній повинен негайно зупинити свій виступ, інакше головуючий на засіданні може припинити його виступ. Якщо промовець виступає без дозволу головуючого на засіданні, він може бути позбавлений слова без попередження.

Стаття 39. Під час пленарного засідання Моршинської міської ради виступи депутатів головуючий не перериває, не коментує за винятком випадків, якщо промовець виступає не з обговорюваного питання або виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, або перевищує встановлений для виступу час, допускає образливі висловлювання, непристойні та лайливі вислови на адресу осіб, організацій, установ чи держави, закликає до незаконних і насильницьких дій. Якщо промовець виступає не з обговорюваного питання, або виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, або перевищує встановлений для виступу час, головуючий після одного попередження припиняє виступ промовця. Якщо промовець, виступаючи, допускає образливі висловлювання, непристойні та лайливі вислови на адресу осіб, організацій, установ чи держави, закликає до незаконних і насильницьких дій після одного попередження головуючий позбавляє промовця слова на пленарному засіданні з поясненням депутатам Моршинської міської ради мотивів такого рішення, з одночасним голосуванням щодо поновлення такому промовцю слова, яке поновлюється за умови підтримки більшістю депутатів від загального складу Моршинської міської ради. У разі грубого порушення депутатами дисципліни або перешкод у проведенні засідання головуючий на засіданні може оголосити перерву або закрити засідання.

Під час засідання ради депутати не повинні заважати промовцям і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйманню виступу (вигуками, оплесками, вставанням тощо).

Стаття 40. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання ради, головуючий на засіданні попереджає його персонально і закликає до порядку. Після повторного попередження протягом дня процедурним рішенням рада може запропонувати депутату залишити зал до кінця засідання. Якщо депутат відмовляється залишити зал, головуючий на засіданні припиняє засідання до виконання депутатом вимоги головуючого.

Особи, що перебувають у залі, де проводиться сесія, перед початком її роботи повинні відключити мобільні телефони та інші звуковідтворюючі пристрої або перевести їх дію у беззвучний режим роботи.

Стаття 41Значне порушення депутатом даного Регламенту і загальноприйнятих норм моралі та етики може бути підставою для позбавлення радою його права брати участь у подальшій роботі засідання. Рішення дисциплінарного характеру приймається радою як процедурне. У випадку його прийняття депутат зобов’язаний залишити зал засідань. Якщо він чинить опір і не підкоряється розпорядженню головуючого, то головуючий може припинити сесію на певний час і дати розпорядження, щоб депутата ради силоміць вивели із залу, або закрити сесію.

Стаття 42. Депутат міської ради з питань надання слова для виступу звертається до головуючого і має право на виступ в порядку черговості.

Процедурними є питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на засіданні ради та приймаються одною третиною від загальної кількості обраних депутатів, окрім випадку голосування за проведення поіменного голосування, і оформляються тільки протокольно.

Стаття 43. Письмові заяви і довідки, внесені на сесії депутатами міської ради в залежності від їх змісту, оголошуються головуючим в ході її роботи або в кінці засідання. Для усних заяв і довідок слово надається, як правило, вкінці пленарного засідання міської ради але не більше 3 хвилин на кожного виступаючого в різному. Депутати оголошують в різному повідомлення, депутатські запитання, інформують про важливе раду, але з приводу цих повідомлень чи виступів в різному рішення не приймаються.

Стаття 44. Сесія не може бути закрита, якщо рада не визначилась щодо всіх питань порядку денного та не прийняла рішень внаслідок розгляду цих питань. Питання, не розглянуті на поточному пленарному засіданні, підлягають розгляду на наступному пленарному засіданні у визначеній послідовності. Перед закриттям пленарного засідання головуючий на засіданні уточнює час проведення наступного засідання ради.

V.ПРОТОКОЛ СЕСІЇ РАДИ

Стаття 45. На кожній сесії міської ради обраним секретарем сесії ведеться протокол, який повинен включати:

– найменування ради, порядковий номер скликання сесії, дату, час і місце

проведення сесії, час її початку і закінчення;

– загальне число депутатів ради, кількість присутніх депутатів, прізвища

запрошених та присутніх осіб на пленарному засіданні сесії;

– прізвище головуючого і секретаря сесії;

– депутатів, що вносили пропозиції щодо кандидатур до складу лічильної комісії;

– склад лічильної комісії;

– порядок денний;

– прізвища виступаючих депутатів та короткий виклад їх виступів;

– прізвища, назви посад доповідачів та короткий виклад їх виступів;

– результати голосування;

– запити депутатів, відповіді;

– прийняті радою рішення.

До протоколу сесії додаються:

– тексти доповідей і співдоповідей;

– тексти виступів депутатів, які не взяли участь в дебатах у зв’язку з припиненням обговорення питань;

– список присутніх на пленарному засіданні сесії депутатів міської ради.

Протокол пленарного засідання сесії Моршинської міської ради оформляється секретарем відповідного пленарного засідання сесії не пізніше, ніж в десятиденний термін, підписується головуючим, секретарем сесії та скріплюєтьсягербовою печаткою ради.

Відповідальність за правильність записів в протоколі та своєчасного його оформлення покладається на секретарявідповідного пленарного засідання сесії.

VI. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ РАДИ

Стаття 46. Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень. Результати голосування оформляються протокольно. Результатом голосування вважається оприлюднення головою лічильної комісії, обраної на пленарному засіданні сесії ради, чисельної кількості депутатів, які підняли одну руку догори під час голосування «за», чи «проти», чи «утримались». В разі оголошення депутатом сумніву щодо правдивості оприлюднених головою лічильної комісії результатів голосування щодо винесеного на голосування проекту рішення, яке ставилось головуючим на голосування одразу після оголошення результатів, головуючий одразу зобов’язаний поставити на голосування питання про повернення до процедури голосування щодо запропонованого проекту рішення. Якщо за повернення до голосування щодо запропонованого проекту рішення проголосувало 1/3 від загальної кількості обраних депутатів ради, попередньо оголошені результати щодо винесеного на голосування проекту рішення, вважаються такими, що втратили чинність, а проект рішення повторно виноситься на голосування. Якщо за повернення до голосування щодо запропонованого проекту рішення проголосувало менше, ніж 1/3 від загальної кількості обраних депутатів ради, попередньо оголошені результати голосування головою лічильної комісії, вважаються результатом голосування щодо поставленого на голосування проекту рішення.

Стаття 47Голосування при затвердженні рішення міської ради проводиться по пунктах, розділах або в цілому за підготовлений і обговорений радою проект рішення.

Стаття 48. Рішення міської ради підписуються особою, яка головувала на пленарному засіданні сесії ради, на якому це рішення було прийняте та скріплюються гербовою печаткою Моршинської міської ради. В разі виявлення опечатки, помилки, що підтверджуються наявними документами, на підставі яких було прийнято рішення, рішення оформлюється з виправленням виявленої помилки чи опечатки.

уРада не може приймати рішення, які суперечать Конституції України, чинним законам України, ратифікованим міжнародним договорам та цьому Регламенту

Стаття 49Рішення міської ради у п’ятиденний термін з моменту прийняття може бути зупинене міським головою і внесене на повторний розгляд ради з обґрунтуванням зауважень. В разі відмови міського голови підписати прийняте радою рішення, міський голова видає розпорядження про відмову підписати рішення, вказує мотиви та цим же розпорядженням скликає позачергову сесію, на розгляд якої повторно виносить заветоване рішення. Розпорядження міського голови про відмову підписати рішення в день його підпису оприлюднюється в приміщенні Моршинської міської ради, на офіційному веб-сайті Моршинської міської ради, на стенді на майдані та повідомляється індивідуально кожного депутата.

Стаття 50Рада зобов’язана у двотижневий термін з моменту оприлюднення розпорядження голови про відмову підписання рішення сесії повторно розглянути своє рішення.

Якщо рада відхилила зауваження міського голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами депутатів від загального складу ради, воно набирає чинності.

Стаття 51Прийнятому та підписаному головуючим на пленарному засіданні ради рішенню міської ради присвоюється порядковий номер. Нумерація рішень починається від рішення І сесії відповідного скликання і нумерується арабськими числами відповідно №1, №2 і т.д. в порядку зростання.

Стаття 52. Рішення міської ради набирають чинності і вступають в дію з моменту їх підписання особою, якаголовувала на пленарному засіданні сесії, якщо самим рішенням не встановлено іншого терміну набрання чинності.

Стаття 53. Рішення міської ради або належним чином завірені їх копії направляються відповідним організаціям, службовим особам, яких стосується це рішення і доводяться до відома депутатів і населення не пізніше, як в 10-денний термін після їх прийняття. Рішення загального характеру публікуються на офіційному веб-сайті Моршинської міської ради та доводяться до відома населення депутатами міської ради під час зустрічей з виборцями.

Копія рішення Моршинської міської ради засвідчується відповідно до вимог Інструкції з діловодства Моршинської міської ради.

VIІ. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ РІШЕНЬ РАДИ.

Стаття 54.уРеазлізацію рішень міської ради забезпечують міський голова, виконавчі органи ради. Постійні комісії ради і депутати міської ради здійснюють контроль за їх реалізацією.

Стаття 55.уРішення, прийняті радою є обов’язковими для виконання всіма розташованими на території радипідприємствами, установами та організаціями, а також громадянами.

Стаття 56.уРішення міської ради, яке суперечить Конституції, Законам

визнається незаконним в судовому порядку. Опротестоване органами прокуратури рішення ради може бути скасоване радою.

VІІІ. РОЗГЛЯД ЗАПИТІВ, ДЕПУТАТСЬКИХ ЗАПИТАНЬ ТА ЗВЕРНЕНЬ .

Стаття 57.уДепутати міської ради мають право на пленарному засіданні сесії звернутися з запитом до міськогоголови, виконавчого комітету, керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради; до керівників підприємств, організацій та установ, розташованих на території ради, незалежно від форм власності.

Депутатський запит – це підтримана більшістю депутатів Моршинської міської ради вимога депутата Моршинської міської ради до посадових осіб Моршинської міської ради і її виконавчих органів, Моршинського міського голови, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на території міста Моршина.

Депутатський запит може бути внесений депутатом Моршинської міської ради або групою депутатів попередньо або перед пленарним засіданням Моршинської міської ради у письмовій формі. Моршинська міська рада може зобов’язати відповідний орган подати у встановлений нею термін звіт про виконання рішення по запиту депутата Моршинської міської радиУ

Депутатський запит може бути поданий, як в зв’язку з внесеними на розгляд ради питаннями, так і з інших питань, незалежно від порядку денного сесії. Депутатський запит, в разі підтримки більшості депутатів ради, включається в порядок денний сесії, або при обговоренні, затвердженні, або в процесі засідання шляхом голосування.Депутатський запит оголошується депутатом, або представником групи чи головуючим, який доводить текст запиту до відповідного органу або посадової особи, до яких адресовано запит.

Стаття 58Депутатське звернення – викладена в письмовій формі вимога депутата Моршинської міської ради з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території Моршинської міської ради, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз’яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

Офіційні запити, звернення та листи депутати оформляють з використанням бланку, які підписуються ними власноручно та відповідають наступним вимогам:

у верхньому куті ліворуч розміщується зображення Герба м.Моршина.  Правіше розміщується прописними буквами українського алфавіту шрифтом Times New Roman 12 розміру напис «ДЕПУТАТ МОРШИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»; нижче вказується курсивом напівжирними буквами українського алфавіту шрифтом Times New Roman 18 розміру прізвище, ім’я та по-батькові депутата та розміщується лінія;

  • під лінією курсивом буквами українського алфавіту шрифтом Times New Roman 10 розміру вказуються поштова адреса депутата, його контактні телефони, адреса електронної поштової скриньки, власного веб-сайту та інша інформація для зв’язку з депутатом;

  • в наступному рядку через 1-2 інтервали 10 pt ліворуч вказується дата та порядковий номер вихідного документу; навпроти, з правої сторони вказується адресат, якому адресований документ. Посередині вказується назва документа, його зміст;

вкінці документа вказується прізвище та ініціали депутата, його особистий підпис (зразок бланку додається). В лівому нижньому куті, нижче прізвища, ініціалів та особистого підпису шрифтом Times New Roman 10 розміру можуть вказуватись прізвище, ім’я та контактний телефон помічника-консультанта депутата міськради, якщо він готував таке звернення .

Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, а також керівники правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, до яких звернувся депутат Моршинської міської ради, зобов’язані у десятиденний термін розглянути порушене ним питання та надати йому відповідь, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки дати йому відповідь не пізніше, як у місячний термін.

IX. ДЕПУТАТСЬКІ ГРУПИ ТА ФРАКЦІЇ

Стаття 59. Депутати міської ради можуть об’єднуватись у депутатські групи та фракції на основі єдності поглядів або партійного членства чисельністю не менше трьох депутатів. До складу депутатських фракцій можуть входити також позапартійні депутати міської ради, які підтримують політичну спрямованість фракцій.

Порядок вступу до фракції та виходу з неї визначається самою фракцією. Депутат міської ради може входити до складу лише однієї фракції. Рішення про обєднання депутатів у фракцію чи групу доводиться до відома депутатів міської ради головуючим на пленарному засіданні ради.

З метою реєстрації депутатської групи чи фракції, уповноважена особа від групи чи фракції, подає Моршинському міському голові подання про утворення депутатської групи чи фракції, в якому міститься назва групи чи фракції, а також відомості про персональний склад, партійну належність депутатів-членів групи чи фракції, прізвище керівника фракції та протокол зборів депутатів, на яких було прийнято рішення утворити відповідну фракцію чи депутатську групу.

Міський голова, або інша особа, яка головує на пленарному засіданні сесії ради оголошує на найближчому пленарному засіданні ради про утворення депутатської групи чи фракції та оголошує її склад. З моменту оголошення головуючим на пленарному засіданні ради повідомлення про утворення депутатської фракції чи групи така депутатська фракція чи група вважається зареєстрованою.

Інформаційні матеріали про депутатську групу чи фракцію після її реєстрації поширюються уповноваженими особами серед депутатів. Про зміни в складі депутатських фракцій чи груп обов’язково повідомляється міського голову керівником відповідної фракції чи групи письмово. Члени депутатських груп чи фракцій, в разі виходу за власним бажанням з їх складу, письмово повідомляють про це Моршинського міського голову в триденний термін.

У разі, коли склад депутатської фракції чи групи стає меншим від встановленої, вона вважається розпущеною, про що міський голова, або інша особа, яка головує на пленарному засіданні сесії ради інформує депутатів на найближчому засіданні ради.

Організація діяльності депутатських фракцій чи груп покладається на їх голів.

Стаття 60. Депутатські фракції та групи мають право:

– попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає,

призначає чи затверджує рада;

– на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради;

– об’єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості в раді чи опозиції;

– здійснювати інші права, передбачені Законами України.

Секретар ради Микола Воєвода

Додаток 1 до Регламенту

Моршинської міської ради

VII скликання

УКРАЇНА ПРОЕКТ

МОРШИНСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІІ СЕСІЯ VІІ ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № ___

від “30” листопада 2015р. м.Моршин

Про затвердження Положення про

порядок та умови надання грошової

допомоги з міського бюджету

м.Моршина

З метою соціального захисту малозабезпечених жителів міста Моршина (пенсіонерів, інвалідів, вдів, осіб похилого віку, багатодітних матерів, дітей-сиріт і таких, що позбавлені батьківського піклування, безробітних), відповідно до ст.144 Конституції України, ст.25, 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Моршинська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Положення про порядок та умови надання грошової

допомоги мешканцям м.Моршина з міського бюджету, що додається.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію ради з соціально-гуманітарних питань (Крук В.М.).

Міський голова Руслан ІЛЬНИЦЬКИЙ

Підготували:

депутат міськради _______________ Воєвода М.В.

депутат міськради __________________ Мельник О.В.

Погоджено:

Перший заступник міського голови

____________________ Янків Ю.Я.

Начальник фінуправління

_____________________Мельничук І.А.

Начальник юридичного відділу

____________________ Гульчій І.А.

Додаток 2 до Регламенту

М оршинської міської ради

ДЕПУТАТ МОРШИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Воєвода Микола Васильович

_____________________________________________________________________________________

82482, Львівська обл., м.Моршин, вул. Івана Франка, 9/9, тел.6-09-09, 6-10-13,

моб. 0970662144email:voevoda_kolya@ukr.net , www. voyevoda.io.ua

від 21.11.2015р. № _____

на № ________від ______

Начальнику Моршинського міського

відділення міліції Стрийського

МВ ГУ МВСУ у Львівській області

Якимцю Н.М.

вул. Привокзальна, 54

м.Моршин

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ

З метою об’єктивного розгляду питання щодо незаконної торгівлі алкогольними напоями в магазині “Дивак” (ФОП Синійніс О.К.), прошу Вас у порядку, передбаченому ст.13 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» у визначений законом термін надати інформацію про вжиття заходів щодо припинення здійснення незаконної торгівлі алкогольними напоями.

депутат міської ради Микола Воєвода

Осип Пеньковатий

(067)8901234