Міста-побратими
Обрати сторінку

У проекті передбачено три механізми залучення до роботи учасників пілотного проекту:
– сприяння у працевлаштуванні, в тому числі на нові робочі місця;
– надання тимчасового працевлаштування через оплачувані громадські роботи;
– надання безвідсоткової фінансової допомоги на поворотній основі для організації підприємницької діяльності.

Хто може взяти участь у пілотному проекті щодо виведення малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб із стану бідності?
Непрацюючі працездатні особи: члени малозабезпечених сімей, які отримують державну соціальну допомогу, та внутрішньо переміщені особи.
Для участі в пілотному проекті зазначені особи повинні звернутись до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної держадміністрації або виконавчого органу міської, районної у місті (у разі створення) ради за місцем фактичного проживання/перебування з відповідною заявою та документами, що підтверджують статус таких осіб (довідка про отримання/неотримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи)

Чи можуть стати учасниками пілотного проекту громадяни, які визнаються непрацездатними відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”?
Ні. Учасниками проекту не можуть стати громадяни, які визнаються непрацездатними відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, зокрема, особи, які досягли пенсійного віку або визнані інвалідами, у тому числі діти-інваліди, а також особи, які мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника.

Для участі у пілотному проекті люди повинні перебувати на обліку у Центрі зайнятості чи обов’язково мають бути там зареєстровані?
Ні. Члени малозабезпечених сімей, які отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям, та внутрішньо переміщені особи, які виявили бажання взяти участь у пілотному проекті, повинні подати до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної держадміністрації або виконавчого органу міської ради (органи соціального захисту населення) за місцем фактичного проживання/перебування відповідну заяву та документи, що підтверджують статус таких осіб (довідка про отримання/неотримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи).
Вказаний перелік документів є вичерпним та не передбачає надання інших відомостей.
Наголошуємо, що передумовою для отримання членом малозабезпеченої сім’ї державної соціальної допомоги є визнання такої особи, в установленому порядку, безробітною та дотримання вимог законодавства про зайнятість у частині сприяння своєму працевлаштуванню (абзац 2 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»).

Чи може брати участь у пілотному проекті особа, зареєстрована як ФОП?
Так, у разі, якщо така особа підтвердить факт відсутності здійснення нею систематичної підприємницької діяльності за останнє календарне півріччя, яке передує дню, коли вона звертається до органів соціального захисту із заявою про участь у пілотному проекті

Чи можливо поєднати різні форми активізації учасників пілотного проекту, наприклад, фінансову допомогу з працевлаштуванням або працевлаштування з громадськими роботами?
Відповідно до п.2 Порядку реалізації пілотного проекту із залучення до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб (далі Порядок реалізації проекту) у заяві особа з числа учасників пілотного проекту зазначає форми участі в пілотному проекті, вибрані нею із числа зазначених у пункті 3 Порядку, а саме: сприяння працевлаштуванню, в тому числі на нові робочі місця, надання безвідсоткової фінансової допомоги на поворотній основі для організації підприємницької діяльності, пропонування участі в громадських роботах. У Порядку не передбачено вибір однієї форми участі особи. Таким чином, залучення до роботи учасників пілотного проекту може здійснюватися із поєднанням форм їх участі, якщо це зазначено у заяві.

Чи потрібна конкретизація усіх видів діяльності зі списку пріоритетних видів діяльності, чи достатньо загального напрямку діяльності? Та яка позиція Міністерства з приводу можливого розширення переліку пріоритетних видів діяльності у разі наявності певної кількості бажаючих започаткувати справу у одній зі сфер, що не були визначені як пріоритетні?
Якщо учасник пілотного проекту висловлює бажання започаткувати справу за тим видом економічної діяльності, який відсутній у відповідному переліку, затвердженому розпорядженням голови обласної державної адміністрації, та є об’єктивна потреба у стимулюванні цього напряму економічної діяльності, то у даному випадку представляється доцільним розширити перелік видів економічної діяльності шляхом внесення змін до розпорядження голови відповідної області.

Чи можливе залучення учасників пілотного проекту (в рамках залучення до громадських робіт) до робіт тимчасового характеру, фінансування організації яких здійснюється за рахунок коштів роботодавців та інших джерел, не заборонених законодавством?
Слід відзначити, що у Порядку реалізації пілотного проекту із залучення до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб, затвердженому Постановою КМУ №1154 наголошується, що залучення учасників пілотного проекту до роботи здійснюється державною службою зайнятості, зокрема, шляхом пропонування участі в громадських роботах (абз. 4 п. 3).
В той час як роботи тимчасового характеру є окремим різновидом сприяння стимулювання мотивації до праці та матеріальної підтримки безробітних та інших категорій осіб. Зокрема, у Законі України «Про зайнятість населення» у межах ст. 31 окремими частинами врегульовано відносини, що виникають під час організації громадських робіт та робіт тимчасового характеру.
В той же час представляється, що учасники пілотного проекту можуть бути залучені до робіт тимчасового характеру, що випливає з наступних міркувань.
Порядком реалізації пілотного проекту із залучення до роботи членів мало-забезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб передбачається, що залучення учасників пілотного проекту до роботи здійснюється державною службою зайнятості, зокрема, шляхом сприяння працевлаштуванню, в тому числі на нові робочі місця (абз. 2 п.3).
У Законі України «Про зайнятість населення» до заходів щодо сприяння зайнятості населення віднесено забезпечення участі безробітних у громадських ро-ботах та інших роботах тимчасового характеру (п.6 ч.2 ст.24).
У такому разі залучення учасників пілотного проекту до робіт тимчасового характеру можна розглядати як одну з форм сприяння їх працевлаштуванню.
При цьому слід зауважити, що поняття «безробітний» слід розуміти у значенні, яке згадується у п. 2 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про зайнятість населення», а саме особи віком від 15 до 70 років, яка через відсутність роботи не має заробітку або інших передбачених законодавством доходів як джерела існування, готова та здатна приступити до роботи.
Отже, можна дійти висновку, що учасники пілотного проекту можуть бути залучені до робіт тимчасового характеру і така форма їх працевлаштування не суперечитиме положенням Порядку реалізації пілотного проекту із залучення до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб.

Фін. допомога передбачена лише на придбання обладнання та матеріалів. 1.Що входить в термін «матеріали»?
2.Чи може учасник купити автомобіль, який був у вжитку?
3.Чи може бути надана фін. допомога на придбання матеріалів під реалізацію товару в майбутній підприємницькій діяльності (наприклад, для торгівлі). Тобто, чи можна купити товар, а потім продавати його в магазині або витратні матеріали (лаки, шампуні тощо) і використовувати в перукарні?
1.    Відповідно до ДСТУ 2391-94 «Система технологічної документації. Терміни та визначення» матеріал – це речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу. Додатково тлумачення ч. 1 ст. 332 Цивільного кодексу України дає можливість дійти висновку про те, що матеріал – це річ, в результаті переробки якої створюється нова річ.
Речі можуть бути споживними та неспоживними. Зокрема, споживною є річ, яка внаслідок одноразового її використання знищується або припиняє існувати у первісному вигляді (ч. 1 ст. 185 Цивільного кодексу України).
Отже, кошти фінансової допомоги можуть бути спрямовані на придбання матеріалів (речей) як споживного, так неспоживного характеру.
Слід також взяти до уваги, що тварини є особливим об’єктом цивільних прав і на них поширюється правовий режим речі, крім випадків, встановлених законом (ч. 1 ст. 180 Цивільного кодексу України).
2.    Учасник пілотного проекту може купити автомобіль, який був у вжитку.
Відповідно до абз. 2 п. 8 Порядку реалізації проекту оплата витрат учасника пілотного проекту на закупівлю обладнання та матеріалів для організації підприємницької діяльності, передбачених його бізнес-планом, проводиться обласним центром зайнятості згідно з умовами договору, укладеного між учасником пілотного проекту та продавцем обладнання і матеріалів.
Нормами Порядку реалізації проекту не передбачається придбання лише нового обладнання, що дає підстави стверджувати про можливість перерахування коштів на придбання обладнання, яке було раніше у вжитку. Проте такий намір учасника пілотного проекту має бути відображений у його бізнес-плані.
3.    Не може. Фінансова допомога надається на придбання матеріалів та обладнання для організації підприємницької діяльності, а не товару (зокрема, продукції для торгівлі: лаків, шампунів тощо).

Якщо учасник пілотного проекту, відносно якого прийнято рішення про надання фінансової допомоги, втрачає свій статус члена малозабезпечених сімей (припиняється виплата) на дату засідання Комісії (другий етап) або на наступний день, чи має право така особа на отримання фінансової допомоги?
Відповідно до п. 2 Порядку реалізації пілотного проекту із залучення до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб, учасниками пілотного проекту є непрацюючі працездатні особи з числа: членів малозабезпечених сімей, які отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям і внутрішньо переміщених осіб.
Важливо взяти до уваги, що ключовою умовою отримання фінансової допомоги є укладення чотиристороннього договору про надання фінансової допомоги, стороною якого виступає учасник пілотного проекту. І саме на момент укладення цього договору має бути чинним правовий статус учасника пілотного проекту як члена малозабезпеченої сім’ї або внутрішньо переміщеної особи.